Новини

Новини асоціації
Положення про Секретаріат Ради приватних виконавців України
20 листопада 2019

                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради приватних виконавців України

№ 17 від 20 листопада 2019 р.

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКРЕТАРІАТ РАДИ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ УКРАЇНИ

 

Стаття 1. Загальні положення

 

1.1. З метою організаційного, правового, наукового, консультативного, експертного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення діяльності Ради приватних виконавців України створюється Секретаріат Ради приватних виконавців України (далі – Секретаріат).

1.2. Секретаріат у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Асоціації, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Асоціації в частині, що відноситься до діяльності Секретаріату.

 

Стаття 2. Функції Секретаріату

 

2.1. Секретаріат виконує наступні функції:

2.1.1. забезпечує організацію взаємовідносин Ради приватних виконавців України та Асоціації з органами центральної та місцевої влади, державними і недержавними, національними, іноземними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами з питань, пов`язаних з діяльністю Ради приватних виконавців України та Асоціації;

2.1.2. забезпечує здійснення фінансово-господарської діяльності Ради приватних виконавців України та Асоціації;

2.1.3. організовує залучення коштів та майна для реалізації статутної мети та завдань Асоціації;

2.1.4. організовує виконання рішень З`їзду, Ради приватних виконавців України та її Голови;

2.1.5. організовує виконання доручень Ради приватних виконавців України та/або Голови;

2.1.6. забезпечує організацію та контроль за виконанням поточних і перспективних планів, програм і заходів Ради приватних виконавців України та Асоціації, затверджених у встановленому порядку;

2.1.7. забезпечує організаційні питання діяльності Ради приватних виконавців України та інших органів Асоціації, включаючи організацію засідань, круглих столів та інших заходів;

2.1.8. забезпечує функціонування веб-сайта Асоціації та офіційної сторінки у соціальній мережі Фейсбук;

2.1.9. складає проект бюджету Асоціації для його затвердження З`їздом приватних виконавців України;

2.1.10. готує та подає на розгляд З`їзду та Ради приватних виконавців України звіти з питань компетенції Секретаріату;

2.1.11. забезпечує своєчасне інформування членів Асоціації про заходи, що організовуються та проводяться Асоціацією;

2.1.12. здійснює методичне та інформаційне забезпечення членів Ради приватних виконавців України та Асоціації;

2.1.13. організовує збір та аналіз пропозицій та побажань членів щодо вдосконалення діяльності Асоціації.

2.2. При виконанні своїх функцій Секретаріат має право:

2.2.1. отримувати в установленому порядку від органів та структурних підрозділів Асоціації документи, звіти та інші матеріали, необхідні для виконання функцій Секретаріату;

2.2.2. брати участь у роботі органів Асоціації з питань компетенції Секретаріату;

2.2.3. вносити до Ради приватних виконавців України та інших органів Асоціації пропозиції щодо удосконалення форм та методів роботи Секретаріату.

 

Стаття 3. Склад Секретаріату

 

3.1. До складу Секретаріату входять:

3.1.1. Голова Секретаріату;

3.1.2. інші працівники, найняті Головою Ради приватних виконавців України за поданням Голови Секретаріату відповідно до структури і шатного розпису Секретаріату та у межах бюджету Асоціації для виконання функцій, покладених на Секретаріат.

3.2. Структура Секретаріату затверджується рішенням Голови Ради приватних виконавців України за поданням Голови Секретаріату;

3.2.1. структура Секретаріату має забезпечувати виконання покладених на Секретаріат основних функцій та завдань;

3.2.2 штатний розпис Секретаріату формується відповідно до структури Секретаріату, прийнятого кошторису та затверджується Головою Ради приватних виконавців України.

3.3. Працівники Секретаріату зобов`язані:

3.3.1. виконувати свої службові обов`язки;

3.3.2. виконувати рішення Ради приватних виконавців України, розпорядження її Голови, його Заступників, Голови Секретаріату у частині, що стосуються їх службових обов`язків;

3.3.3. надавати головам та іншим посадовим особам органів та структурних підрозділів Асоціації документи, звіти та інші матеріали, необхідні для здійснення їх функцій;

3.3.4. надавати членам Ради приватних виконавців України та Асоціації інформацію про діяльність Асоціації на їх запит;

3.3.5. підвищувати свій професійний рівень;

3.3.6. забезпечувати зберігання конфіденційної інформації.

 

Стаття 4. Голова Секретаріату

 

4.1. Голова Секретаріату Ради приватних виконавців України здійснює керівництво Секретаріатом та несе відповідальність за його діяльність.

4.2. Голова Секретаріату призначається на посаду та звільняється відповідно до Статуту Асоціації Головою Ради приватних виконавців України за погодженням з Радою приватних виконавців України та є підзвітним її Голові.

4.3. При призначенні Голови Секретаріату на посаду з ним може укладатись трудовий контракт. Укладення трудового контракту з Головою Секретаріату покладається на Голову Ради приватних виконавців України.

4.4. Основними посадовими обов`язками Голови Секретаріату є:

4.4.1. забезпечення представництва інтересів Ради приватних виконавців України та Асоціації у відносинах з органами влади, державними та недержавними, національними, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами у питаннях, пов`язаних з діяльністю Ради приватних виконавців України та Асоціації;

4.4.2. здійснення оперативного управління фінансово-господарською діяльністю Ради приватних виконавців України та Асоціації;

4.4.3. організація виконання рішень З`їзду та Ради приватних виконавців України;

4.4.4. подання Раді приватних виконавців України щорічних звітів про надходження та витрачання коштів;

4.4.5. організація залучення коштів та майна з джерел, визначених Статутом Асоціації, для реалізації її статутної мети та завдань;

4.4.6. розробка штатного розпису та умов оплати праці працівників Секретаріату і подання їх на затвердження Голові Ради приватних виконавців України відповідно до чинного законодавства та з урахуванням кошторису, затвердженого З`їздом приватних виконавців України.;

4.4.7. рекомендації Голові Ради приватних виконавців України щодо призначення та звільнення з посади працівників Секретаріату;

4.4.8. видання наказів та розпоряджень, обов`язкових до виконання всіма працівниками Секретаріату, з питань, що відносяться до його компетенції.

4.5. У разі неможливості виконання Головою Секретаріату своїх обов`язків за розпорядженням Голови Ради приватних виконавців України або Голови Секретаріату його обов`язки виконує працівник Секретаріату.

4.6. Голова Секретаріату несе відповідальність:

4.6.1. за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цим Положенням, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України;

4.6.2. за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

4.6.3. за завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

Стаття 5. Посадові обов`язки працівників Секретаріату

 

5.1. Посадові обов`язки працівників Секретаріату визначені в посадових інструкціях, що є додатками до цього Положення.

 

Стаття 6. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

 

6.1. Положення затверджується Радою приватних виконавців України.

6.2. За рішенням Ради приватних виконавців України до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

 

 

приватні виконавці, асоціація, рада назад до списку
© 2020 АПВУ. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.